Behöver era fastigheter en riktigt bra underhållsplan?

Vår kompletta underhållsplan väljs oftast av bostadsrättsföreningar och fastighetsägare som utan tillkommande tjänster önskar omedelbar ingående förståelse för fastigheten, dess underhållsbehov och underhållskostnader, på ett enklare och tydligare sätt.

Klicka här för gratis offert…

Sveriges Fastighetskonsult AB tycker inte att underhållsplanering ska vara svårt eller invecklat, därför har vi utvecklat en underhållsplan som redan från start är komplett innehållande de bitarna en underhållsplan bör innehålla såsom; Fastighetsbesiktning, Besiktningsrapport, Ekonomiska nyckeltal för ekonomisk förvaltning, Prioriteringsordnat underhållsprogram för underhållsåtgärder, Information om fastigheter, Underhållshistorik, Potentiellt saneringsbehov, Myndighetsbesiktning m.fl., vilken levereras i formatet pdf och även som redigerbar underhållsplan på webben via applikationen Planara.

Genom vår kompletta underhållsplan kan fastighetsägare få svar på samtliga frågor gällande underhåll. Underhållsplanen beskriver fastigheters kondition, underhållsbehov, underhållskostnader samt när underhållsåtgärder ska utföras. Fastighetsägare får således kännedom om eventuella åtgärder som akut behöver utföras samt åtgärder som kan vara aktuella på längre sikt. Fastighetsbesiktningen ger ett bra underlag och är en förutsättning till underhållsplanen. Underhållsplanen levereras i både PDF-format och som redigerbar underhållsplan på webben genom webbapplikationen Planara.

-VAD behöver underhållas? NÄR ska vi underhålla? KOSTNAD för underhåll? Vår underhållsplan kan ge er svaren!

Underhållsplanen omfattar normalt hela fastigheten såsom byggnader, mark och installationer. Underhållsplanen berör således underhåll av exempelvis byggnadsdelar, teknikdelar och installationer såsom; utvändiga och allmänna delar exempelvis tak, fasader och fönster. Inre utrymmen exempelvis grundläggning källare, garage, tvättstuga och vind. Installations- och driftutrymmen såsom installationer för värme, vatten, avlopp, el och hiss etc.

Underhållsplanen är även ett mycket viktigt underlag vid framställande av såväl årlig budget som flerårsbudget. Planen möjliggör bl.a. för jämnare avgiftsutveckling och är en förutsättning för att undvika större ekonomiska överraskningar. Utförande av planerade åtgärder istället för kostsamma akutinsatser lönar sig.

Underhållsplanens ekonomiska nyckeltal är förenliga med förekommande program för fastighetsförvaltning. Vi levererar underhållsplaner som sträcker sig över en på förhand utvald period, normalt 10, 20 eller 30 år.

Underhållsplaner utförs av SBR (Svenska Byggingenjörers Riksförbund) godkänd byggingenjör med gedigen branscherfarenhet, specialiserad i underhållsplanering för flerbostadshus & kommersiella byggnader.

Varför bör man ha en underhållsplan?

  • Förutse kostsamma underhållsåtgärder
  • Förenkla styrelsearbetet
  • Högre boendetrivsel
  • Lägre boendekostnader
  • Lägre försäkringspremier
  • Ökat fastighetsvärde
  • Ökad kreditvärdighet
  • Lägre driftskostnader
  • Jämnare avgiftsutveckling

Underhållsplanen är även ett viktigt verktyg för att tillgodose exempelvis Bostadsrättslagen 1991:614 som ställer krav på att stadgarna i en bostadsrättsförening anger de grunder enligt vilka medel ska avsättas för att säkerställa underhållet av föreningens hus. Normalt uppfylls kravet genom att föreningen har en tillämplig underhållsplan.

VARFÖR NI BÖR ANLITA SVERIGES FASTIGHETSKONSULT?

Våra underhållsplanerare besitter rätt kompetens gällande underhållsplanering för förekommande byggnadstyper. Medarbetaren är alltid utbildad och sakkunnig samt innehar gedigen arbetslivserfarenhet ock tillämpliga certifikat. Vi utför alltid en grundlig förstudie av er fastighet för att kunna leverera marknadens bästa underhållsplan. Våra underhållsplaner berör fastighetens inre och yttre utrymmen med tillhörande byggbeståndsdelar, parallellt med förekommande myndighetsbesiktningar såsom OVK, eldrevision, hiss besiktning, lekplatsbesiktning m.fl.

Vi använder ett system som skapar lättförstådda underhållsplaner som kan ligga som grund för er budgetering. Vi anpassar oss till kundens behov och skapar därför planer som sträcker sig från 10 till 40 år.

VILL DU VETA MER

Kontakta oss för mer information om våra tjänster och offertförslag