Vad är en överlåtelsebesiktning?

vad är en överlåtelsebesiktning

Vad är en överlåtelsebesiktnig? I samband med en försäljning (en överlåtelse) görs en överlåtelsebesiktning för att klarlägga fastighetens fysiska skick. I denna artikel går vi igenom vanliga frågor och svar kring överlåtelsebesiktningar.

Vad är en överlåtelsebesiktning?

Överlåtelsebesiktningar går ofta under namnet husbesiktning och avser villor och fritidshus. Besiktningen riktar sig till befintliga och blivande fastighetsägare som vill få en väldigt god överblick över fastighetens rådande tekniska status och underhållsbehov. Besiktningen ligger till grund för en rapport som ger god överblick över fastighetens tekniska status. Rapporten ger även fastighetsägare goda möjligheter att kostnadseffektivt förekomma samt ombesörja brister och potentiell problematik.

Varför ska ett hus besiktigas?

För att försäkra köparen om att bli nöjd med sitt köp och för att göra en omsorgsfull kontroll på att huset håller vad säljaren lovar så vill man skaffa information om en byggnads tekniska skick.

Det finns också lagstadgande krav på att uppfylla en undersökningsplikt av köparen. Detta minskar risken för en framtida tvist mellan köparen och säljaren.

Hur går en överlåtelsebesiktning till?

När vi utför en överlåtelsebesiktning så utförs den av en SBR-godkänd besiktningsman som besitter rätt kompetens gällande besiktning av förekommande byggnadstyper. Besiktningsmannen är alltid utbildad och sakkunnig samt innehar gedigen arbetslivserfarenhet och tillämpliga certifikat.

Besiktningsmannen börjar med att gå igenom handlingarna som fastighetsägaren tillhandahållit. Det brukar vanligtvis innefatta bygglov, riktning över fastigheten eller andra tekniska besiktningar. Vi talar även med säljaren av fastigheten för att ställa frågor kring saker som inte framgår av handlingarna. Det kan handla om eventuella skador, renoveringar som utförts eller annan typ av underhåll av fastigheten.

Därefter görs en så kallad okulär besiktning, vilket betyder att man kollar på alla tillgängliga och synliga ytor som innefattar fastigheten. Det handlar om alla rum, källare, garage, tak, fasad och andra tillgängliga ytor. Viktigt att tänka på här är att inga instrument används och inga fysiska undersökningar görs av fastigheten.

Besiktningsmannen dokumenterar allting noga och gör en bedömning utifrån det som framgått av den okulära besiktningen, vad säljaren sagt och utifrån de dokumentationer som fanns på plats. Skulle besiktningsmannen ha något att antyda på kring eventuella skador eller underliggande fel som inte framkommit så framställs dessa i en så kallad riskanalys med en välformulerad motivering till anmärkningen.

Som sista del i besiktningen så framställs en rapport där en sammanställning framställs och eventuella risker tas upp. Rapporten i sig är det som därefter utgör resultatet av en överlåtelsebesiktning.

Vad omfattar en överlåtelsebesiktning?

  • Byggnader inkluderande samtliga förekommande utvändiga och allmänna delar såsom: tak, fasader och fönster m.fl.
  • Inre utrymmen (t.ex. grundläggning, vind och ev. garage); Installations- och driftutrymmen m.fl.
  • Andra utrymmen där fastighetsägare har underhållsansvar; utvändiga delar (t.ex. markytor och parkeringsplatser)
  • Installationer för värme, vatten, avlopp, el etc. bedöms okulärt och genom historik.
  • Instrument för fuktindikering/mätning i våta utrymmen.
  • Kompletterande djupundersökningar såsom prövning m.fl. kan ombesörjas tillkommande av Sveriges Fastighetskonsult om ordinarie bedömning visar på behov av detta.

Vad ingår INTE i överlåtelsebesiktningen?

I en husbesiktning så undersöks inte installationer som tex:

  • Vatten, vitvaror, ventilation, skorsten och el
  • Inte heller fysiska ingrepp vid en husbesiktning utan enbart en undersökning av det som går att se med blotta ögat
  • Ett vanligt fel som många misstar sig för är att te.x. en komplett radonmätning utförs vid en husbesiktning, vilket inte är fallet. Detta görs isf separat på begäran och ingår inte i en standard husbesiktning.

Om huset inte duger, vad händer då?

Beroende på köpeavtalet när köparen får besiktningsutlåtandet kan hen besluta om hen vill köpa eller avstå huset på de villkor som säljaren kräver. Köparen kan också be om att få en garanti från säljaren, diskutera om en eventuell reducering på priset eller be om att få genomföra en fördjupad undersökning.

Varför anlita Sveriges Fastighetskonsult för en överlåtelsebesiktning?

Våra besiktningsmän besitter rätt kompetens gällande besiktning av förekommande byggnadstyper. Besiktningsmannen är alltid utbildad och sakkunnig samt innehar gedigen arbetslivserfarenhet och tillämpliga certifikat. Vi utför alltid en grundlig förstudie av er fastighet för att kunna leverera marknadens bästa besiktningsrapporter där beståndsdelar i fastigheten redovisas utförligt. Våra besiktningar berör inre och yttre utrymmen i fastigheten. Vi använder ett system som skapar lättförstådda besiktningsprotokoll. Vi anpassar oss till kundens önskemål gällande tid för syn av fastigheten.