Om Sveriges Fastighetskonsult

Sveriges Fastighetskonsult (SFK) är ett konsultföretag specialiserat i underhållsplanerings-, projektlednings– och besiktningsuppdrag med ändamål att utföra tekniska förvaltningstjänster ändamålsenligt och idealiskt, samt i enlighet med rådande bygg- och branschregler.

Personal vid SFK utgörs av SBR (Svenska Byggingenjörers Riksförbund) utsedda SBR-byggingenjörer, akademiskt examinerade förvaltare, personal är i övrigt utbildad i bl.a. asbesthantering i fastigheter, heta arbeten inklusive tätskikt samt tillståndsansvarig, samt innehar certifikat gällande framförande av mobila arbetsplattformar.

SFK:s arbetsfält är rikstäckande och våra kunder utgörs av bostadsrättsföreningar, allmännyttiga bostadsbolag, privata fastighetsägare, bostadsrättsinnehavare och privatpersoner. SFK tillhandahåller konsulttjänster för alla typer av byggnationer, allt från enskilda lägenheter och småhus till flerbostadshus, samt kontors- och industribyggnationer.

Medarbetare med hög kompetens, analytisk förmåga, sakkunnighet, gott kundbemötande och inte minst grundläggande tillit ska prägla verksamheten.

Komplett samarbetspartner

Med nöjda kunder som stomme och därmed positiv tillväxt har SFK nöjet att fortsätta att bistå både befintliga och nya kunder med kvalitativa konsulttjänster. SFK har som mål att alltid leverera de bästa resultaten på marknaden. Personalen som handlägger kundens ärende är därför alltid utbildad och sakkunnig. Denne har därtill mångårig erfarenhet från praktiskt yrkesutövande, vilket borgar för korrekt utförda konsulttjänster.

Historiskt har underhållsplanerings-, projektlednings- och besiktningsuppdrag för förekommande fastighets ägare, bostadsrättsföreningar och privatmarknaden utgjort den centrala verksamheten. Idag kvarstår större fokus kring ovan tjänster, men SFK levererar även kvalitativt tjänster såsom rådgivning, statusbesiktning, skadeutredning, upphandlingsstöd och systematiskt brandskyddsarbete m.fl., vilket har medfört att SFK idag är en mer komplett samarbetsparter till förekommande fastighetsägare.

Behandling av personuppgifter enligt GDPR (EU2016/679)
Genom att beställaren, vilken är/blir kund till konsulten, lämnar verksamhetens uppgifter eller personuppgifter till konsulten har samtliga bolag och föreningar inom konsultens koncern rätt att behandla dessa uppgifter för att kunna ge beställaren bästa möjliga service. Konsulten ansvarar för att uppgifter behandlas på ett korrekt och relevant sätt. Uppgifterna registreras endast för internt bruk och kommer inte att delges tredje part. Uppgifter som behandlas är normalt; uppgift om namn, befattning i styrelse, folkbokföring, faktura adress, e-postadress, telefon nr, vilka kan komma att kompletteras med ur offentliga register inhämtade uppgifter.

Komplett samarbetspartner
SBR byggingenjörerna

SBR

Personal vid SFK  innehar genom högre utbildning bl.a. titeln, Teknisk fastighetsförvaltare & VVS-tekniker. Samt titeln SBR-Byggingenjör efter genomgången antagningsprövning vid SBR (Svenska Byggingenjörers Riksförbund). Medlemskapet vid SBR baseras på adekvat utbildning, arbetslivserfarenhet och därtill personlig lämplighet.

Vill du veta mer

Kontakta oss för mer information om våra tjänster och offertförslag