Underhållsplan

Behöver era fastigheter en riktigt bra underhållsplan?

Vår kompletta underhållsplan väljs oftast av bostadsrättsföreningar och fastighetsägare som utan tillkommande tjänster önskar omedelbar ingående förståelse för fastigheten, dess underhållsbehov och underhållskostnader, på ett enklare och tydligare sätt.

Klicka här för gratis offert av underhållsplan

Sveriges Fastighetskonsult AB tycker inte att planera underhåll ska vara svårt eller invecklat, därför har vi utvecklat en plan som redan från start är komplett innehållande de bitarna en underhållsplan ska innehålla såsom; Fastighetsbesiktning, Besiktningsprotokoll, Ekonomiska nyckeltal för ekonomisk förvaltning, Prioriteringsordnat underhållsprogram för underhållsåtgärder, Information om fastigheter, Underhållshistorik, Potentiellt saneringsbehov, Myndighetsbesiktning m.fl., vilken levereras i formatet pdf och även som redigerbar plan på webben via applikationen Planara.

Construction
Underhållsplan brf

Hur fungerar en underhållsplan?

Genom vår kompletta plan kan fastighetsägare få svar på samtliga frågor gällande olika delar av underhåll. Underhållsplanen beskriver fastigheters kondition, underhållsbehov, underhållskostnader samt när åtgärder ska utföras. Fastighetsägare får således kännedom om eventuella åtgärder som akut behöver göras samt åtgärder som kan vara aktuella på längre sikt. Fastighetsbesiktningen ger ett bra underlag och är en förutsättning till underhållsplanen. Planen levereras i både PDF-format och som redigerbar underhållsplan på webben genom webbapplikationen Planara.

-VAD behöver underhållas? NÄR ska vi underhålla? KOSTNAD för underhåll? Vår underhållsplan kan ge er svaren!

Planen omfattar normalt hela fastigheten såsom byggnader, mark och installationer. Den berör således underhåll av exempelvis byggnadsdelar, teknikdelar och installationer såsom; utvändiga och allmänna delar exempelvis tak, fasader och fönster. Inre utrymmen exempelvis grundläggning källare, garage, tvättstuga och vind. Installations- och driftutrymmen såsom installationer för värme, vatten, avlopp, el och hiss etc.

Underhållsplanen är även ett mycket viktigt underlag vid framställande av såväl årlig budget som flerårsbudget. Planen möjliggör bl.a. för jämnare avgiftsutveckling och är en förutsättning för att undvika större ekonomiska överraskningar.  När brf känner till den årliga snittkostnaden för underhållet vet föreningen också hur mycket pengar som behöver avsättas till underhållsfonden. Utförande av planerade åtgärder istället för kostsamma akutinsatser lönar sig.

Dess ekonomiska nyckeltal är förenliga med förekommande program för fastighetsförvaltning. Vi levererar underhållsplaner som sträcker sig över en på förhand utvald period, normalt 10, 20 eller 30 år.

Underhållsplaner utförs av SBR (Svenska Byggingenjörers Riksförbund) godkänd byggingenjör med gedigen branscherfarenhet, specialiserad i underhållsplanering för flerbostadshus & kommersiella byggnader.

Varför behövs en underhållsplan?

  • Förutse kostsamma underhållsåtgärder
  • Förenkla styrelsearbetet
  • Högre boendetrivsel
  • Lägre boendekostnader
  • Lägre försäkringspremier
  • Ökat fastighetsvärde
  • Ökad kreditvärdighet
  • Lägre driftskostnader
  • Jämnare avgiftsutveckling

Planen är även ett viktigt verktyg för att tillgodose exempelvis Bostadsrättslagen 1991:614 som ställer krav på att stadgarna i en bostadsrättsförening anger de grunder enligt vilka medel ska avsättas för att säkerställa underhållet av föreningens hus. Normalt uppfylls kravet genom att föreningen har en tillämplig underhållsplan.

Contract

Underhållsplan brf

Ni som bostadsrättsförening har med en komplett underhållsplan och tillhörande fastighetsbesiktning en mycket bra bild över er fastighets behov av underhåll och kondition över lång tid. Med dessa underlag så har föreningen i er brf god kännedom kring nuvarande och framtida åtgärder som kan komma att vara aktuella att åtgärdas.

Planen omfattar helheten kring fastigheten, där även byggnaderna, marken och all installation ingår.

Syftet med en styrelse i en bostadsrättsförening är framför allt bl.a. att tillgodose föreningens ekonomiska investeringar och tillgångar. Fastigheten i sig är i de allra flesta fall föreningens absolut största tillgång, vilken därmed har en stor inverkan i ekonomin i föreningen. För att kunna bibehålla fastighetens värde och funktion så krävs då löpande åtgärder, det är i dessa fall som ni har nytta av en underhållsplan.

Man brukar därför säga att underhållsplanen är föreningens mest viktiga styrdokument.

Det borde därför vara självklart att alla brf har en komplett plan för underhåll, vilket alla dessvärre inte innehar. Vi kommer ofta i kontakt med föreningar som inte har dessa dokument på plats, något som kan leda till mycket akuta kostsamma åtgärder, vilka man hade kunnat förutse och åtgärdat innan felet blev akut.

Underhållsplanen hjälper er i föreningen att planera, strukturera och som ovan nämnt förutse kommande och löpande åtgärder för fastigheten. Av denna anledning så är det en mycket god investering i att få en plan på plats.

I underhållsplanen så hittar du inte enbart de löpande underhållsbehoven som fastigheten innehar. Du har även här möjligheten att föra vidare kunskap och vetskap kring föreningen mellan styrelseledamöterna som oftast byts ut under årens gång.

En komplett underhållsplan skall tas fram av en utbildad sakkunnig expert på området. Vi hjälper er med detta arbete, från första kontakt till färdig plan på plats. Kontakta oss så berättar vi gärna mer om hur vi hade kunnat hjälpa er förening.

Varför bör ni anlita Sveriges Fastighetskonsult?

Våra underhållsplanerare besitter rätt kompetens gällande underhållsplanering för förekommande byggnadstyper. Medarbetaren är alltid utbildad och sakkunnig samt innehar gedigen arbetslivserfarenhet ock tillämpliga certifikat. Vi utför alltid en grundlig förstudie av er fastighet för att kunna leverera marknadens bästa underhållsplan. Våra underhållsplaner berör fastighetens inre och yttre utrymmen med tillhörande byggbeståndsdelar, parallellt med förekommande myndighetsbesiktningar såsom OVK, eldrevision, hiss besiktning, lekplatsbesiktning m.fl.

Vi använder ett system som skapar lättförstådda underhållsplaner som kan ligga som grund för er budgetering. Vi anpassar oss till kundens behov och skapar därför planer som sträcker sig från 10 till 40 år framåt i tiden.

Få hjälp med underhållsplan oavsett vart du befinner dig i Sverige

Vi arbetar rikstäckande och kan hjälpa er var ni än befinner er i landet med brf eller dig som fastighetsägare med att upprätta en komplett underhållsplan. Vi har många års erfarenhet i branschen och jobbar enbart med digitala dokument, för att underlätta arbetet för båda parter.

VILL DU VETA MER

Kontakta oss för mer information om våra tjänster och offertförslag