Så få du koll på husets skick med en husbesiktning – lär dig det viktigaste om husbesiktning (också kallad överlåtelsebesiktning) i den här guiden. Vi beskriver de mest användbara punkterna i vad som kan påverka en av ditt livs viktigaste affär, och vad som ingår i både köparens- och säljarens undersökningsplikt. Båda parter tjänar på att göra sin egen husbesiktning, för att ta reda på fastighetens skick. Detta gäller såväl bostadsrätter som hus.

Fördelarna med en husbesiktning

En husbesiktning är ett viktigt steg för att skydda dig som köpare när du ska köpa ett hus. Genom att ha en husbesiktning kan du få en djupare förståelse av det hus du är intresserad av och identifiera eventuella problem som det kan ha. Detsamma gäller för säljaren, som påvisar för köparen att han har upplyst säljaren om fastighetens skick Följande är några av de många fördelarna med att ha en husbesiktning.

Så här går en husbesiktning till

Först kan en husbesiktning hjälpa dig att identifiera ovanliga problem eller skador som huset eller bostadsrätten kan ha. Några av dessa skador kan vara omöjliga att upptäcka utan en husbesiktning. Det en husbesiktning också kan hjälpa dig med är att uppskatta kostnaderna för eventuella problem som upptäckts.

För det andra kan en husbesiktning ge dig en bättre uppfattning om hur mycket huset är värt och om du har råd att köpa det. Det kan hjälper dig att avgöra om du behöver anlita en fackman för att hjälpa till med några av de problem som upptäcks. Ett bra sätt att få reda på husets verkliga värde.

För det tredje kan en husbesiktning hjälpa dig att få en bättre förståelse för dina kostnader som köpare. Genom att beställa en husbesiktning, innan du köper huset kan du se till att du vet vad du betalar för och att du har all den information som du behöver.

Här är några punkter som en husbesiktning går igenom, men det är inte en komplett lista och besiktningens omfattning kan variera från hus till hus.

 • Beståndsdelar på tomten och markanläggningar kontrolleras, såsom
  markytor, trädgårds- och stödmurar, grindar, staket, altaner,
  parkeringsplatser, belysningsarmaturer, pool m.fl.
 • Fasader och beståndsdelar på fasader kontrolleras, såsom fasadtäckning,
  fönster & fönsterdörrar, balkonger, entréer, luckor,
  Loftgångar, belysning, stuprör m.fl
 • Taket och beståndsdelar på taket kontrolleras, såsom taktäckning, skorsten,
  huvar, takfönster, takterrasser, stegar, taksäkerhetsdetaljer, hängrännor,
  vindskivor m.fl.
 • Invändiga utrymmen kontrolleras, såsom sällskapsrum, sovrum, kök,
  badrum, toalettrum, korridorer, tvättstuga, förråd, soprum, vind, källare,
  driftutrymmen, garage m.fl. (Förekommer krypgrund bör beställaren
  kontrollera att tillträde finns på besiktningsdagen).
 • Tekniska installationer kontrolleras, såsom system för el, värme, vatten,
  ventilation, avlopp, styr- & regler, gas, kyla, tele, nätverk m.fl.
 • Kontrollera ventilationssystemet
 • Fuktkontroll med fuktindikator utförs i våta utrymmen och zoner, såsom i
  badrum, toalettrum och kök. Kontroll utförs normalt även i riskkonstruktioner
  och andra beståndsdelar vid antydan till särskild problematik. Vid fuktkontroll
  i t.ex. krypgrund behöver tillträdande lucka normalt finnas.
 • Bedömning om eventuella hälsovådliga byggnadsmaterial genomförs under
  besiktningen. Det kan röra sig om förekomst av t.ex. Asbest, PCB,
  Mikrobiella angrepp och Bly. Även ev. övriga påträffade saneringsbehov
  noteras i protokollet såsom angrepp av skadedjur och skadeinsekter.
 • Riskanalys utförs för att kunna klargöra om fastigheten äger risk för större
  skador i närtid. Det kan röra sig om äldre installationer för vattenburna
  rörsystem vilka riskerar läckage, äldre elsystem vilka riskerar
  kortslutningsproblematik. Riskanalysen anges i besiktningsprotokollet.

Sammanfattningsvis är det uppenbart att det finns många fördelar, för både säljare och köpare, med en husbesiktning innan man köper ett hus. Genom att göra en husbesiktning kan man identifiera eventuella problem, få en bättre uppfattning om värdet på huset och få en bättre förståelse för dina eventuella kostnader som köpare.

Köparens undersökningsplikt och säljarens upplysningsplikt

Köparens- och säljarens undersökningsplikt respektive upplysningsplikt, är en viktig juridisk princip som bör beaktas av både parter, när ett köpavtal ska ingås. Denna princip innebär att båda parter har skyldighet att utföra en omfattande undersökning av den fastighet som omfattas av avtalet innan köpet genomförs. Det är viktigt att både köparen och säljaren är noggranna när de undersöker fastigheten, för att se till att det är i överensstämmelse med det avtal som ska ingås.

Köparens undersökningsplikt och säljarens upplysningsplikt

Köparens undersökningsplikt innebär att han/hon är skyldig att se till att alla uppgifter om föremålet är korrekta och att det inte finns några brister. Köparens undersökningsplikt är också en viktig del av skyddet för dennes rättigheter eller eventuella krav som i efterhand kan riktas mot säljaren.

Köparens undersökningsplikt, eller säljarens upplysningsplikt, innebär att han eller hon har skyldighet att se till att alla uppgifter om fastigheten är korrekta och att det inte finns några brister som inte har meddelats respektive part. Säljaren är generellt skyldig att informera köparen om föremålets kondition. Denna upplysningsplikt är också en viktig del av skyddet för säljarens rättigheter gentemot de krav köparen senare kan ställa.

Slutligen, bör båda parter i en fastighetsaffär ta fram ett fastighetsbesiktnings protokoll. Ofta är det olika besiktningsmän som tar fram ett protokoll för säljaren och ett för köparen. Detta för att det inte skall finnas risk för intressekonflikt (jävssituation) gentemot endera part.

Besiktningsprotokoll levereras alltid efter utförd besiktning. Besiktningsprotokollet levereras till beställaren av besiktningen.

Hur man ska förbereda sig för en husbesiktning

Att förbereda sig för en husbesiktning är ett steg som många bostadsköpare glömmer bort. Genom att beställa en husbesiktning innan köpet, kan man undvika senare problem och förbättra sina chanser att få till bästa möjliga affär.

Säljaren, kan rådfråga sin besiktningsman om vad denne vill undersöka. Vind, förråd och andra ytor. Rensa upp dessa ytor innan besiktningen, det förenklar genomförandet av besiktningen. Gör det så enkelt som möjligt att göra en inspektion.

Kostnad för husbesiktning

Köpare av bostadsrätter eller fastigheter bör aldrig underskatta vikten av en överlåtelsebesiktning. Kostnaden för en sådan besiktning är ofta ett litet pris att betala för att skydda sig själv och sin ekonomi, och det kan hjälpa dig att undvika möjliga stora kostnader i framtiden.

Kostnaderna för en husbesiktning varierar beroende av storlek och komplexitet på huset eller bostadsrätten. Priserna skiftar men kan ligga på 4000 kronor*-20 000 kronor*, beroende av storleken och komplexiteten på huset. (*) Vår uppskattning av kostnaden är inte ett pris för en besiktning av din fastighet, utan ett generellt exempel. Men det är viktigt att komma ihåg att de pengar du betalar är en bra investering, oavsett om du ska köpa eller sälja.

En husbesiktning ska med fördel utföras av en bra besiktningsman som har utbildning och erfarenhet för att upptäcka problem som inte är synliga för dem utan nödvändig teknisk kunskap etc. Inspektionen ger normalt en omfattande undersökning av hela huset, rör, elsystem, ventilation, uppvärmning, isolering, tak, fönster, tätningar med mera.

Vår personal vid SFK utgörs av SBR (Svenska Byggingenjörers Riksförbund) utsedda SBR-byggingenjörer, akademiskt examinerade förvaltare. Personal är i övrigt utbildad i bl.a. asbesthantering i fastigheter, heta arbeten inklusive tätskikt samt tillståndsansvarig, samt innehar certifikat gällande framförande av mobila arbetsplattformar.

Kort om Sveriges Fastighetskonsult

Sveriges Fastighetskonsult (SFK) är ett konsultföretag specialiserat i underhållsplanerings-, projektlednings– och besiktningsuppdrag med ändamål att utföra tekniska förvaltningstjänster ändamålsenligt och idealiskt, samt i enlighet med rådande bygg- och branschregler.

SFK har personal som utgörs av SBR (Svenska Byggingenjörers Riksförbund) utsedda SBR-byggingenjörer, akademiskt examinerade förvaltare, personal är i övrigt utbildad i bl.a. asbesthantering i fastigheter, heta arbeten inklusive tätskikt samt tillståndsansvarig, samt innehar certifikat gällande framförande av mobila arbetsplattformar.

SBR

Personal vid SFK  innehar genom högre utbildning bl.a. titeln, Teknisk fastighetsförvaltare & VVS-tekniker. Samt titeln SBR-Byggingenjör efter genomgången antagningsprövning vid SBR (Svenska Byggingenjörers Riksförbund). Medlemskapet vid SBR baseras på adekvat utbildning, arbetslivserfarenhet och därtill personlig lämplighet.