Det är många som undrar om det är lag på att ha underhållsplan. Ja, man skulle kunna säga det, även om det inte uttryckligen står “underhållsplan” i lagen. Dock trycker flera lagtexter på området och antyder att en underhållsplan bör finnas.

Bostadsrättslagen

För en brf så gäller Bostadsrättslagen. Här är det två paragrafer som särskilt rör underhållsplanen.

Ett utdrag ur 7 kap 4§: ”Sedan tillträde medgetts är föreningen skyldig att hålla lägenheten, huset och marken i gott skick, i den mån ansvaret inte enligt 12 § vilar på bostadsrättshavaren.”

Från 9 kap 5§: ”Bostadsrättsföreningens stadgar skall ange […] de grunder enligt vilka medel skall avsättas för att säkerställa underhållet av föreningens hus”

Vill ni läsa mer om Bostadsrättslagen så kan ni göra det här.

Plan- och Bygglagen

Även Plan- och Bygglagen har lagtexter som behöver tas hänsyn till för brf.

Ur 8 kap 14 §: ”Ett byggnadsverk ska hållas i vårdat skick och underhållas så att dess utformning och de tekniska egenskaper som avses i 4 § i huvudsak bevaras. Underhållet ska anpassas till omgivningens karaktär och byggnadsverkets värde från historisk, kulturhistorisk, miljömässig och konstnärlig synpunkt. Om byggnadsverket är särskilt värdefullt från historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt, ska det underhållas så att de särskilda värdena bevaras.”

Boverkets Byggregler (BBR) – Föreskrifter och allmänna råd

Utrdrag från 2:51: ”Innan byggnader eller delar av dem tas i bruk bör det finnas skriftliga instruktioner för hur och när idrifttagande och provning samt skötsel och underhåll ska utföras. Detta för att de krav på byggnader och deras installationer som följer av dessa föreskrifter och av huvudförfattningarna ska uppfyllas under brukstiden. Vid ändring av byggnader kan befintliga instruktioner behöva kompletteras eller uppdateras. Dokumentationen ska anpassas till byggnadens användning samt till installationernas omfattning och utformning. […] En plan för periodiskt underhåll bör omfatta 30 år.”

Fullständig pdf från Boverkets Byggregler finns här.

Lagen om förvaltning av samfälligheter

För samfälligheter gäller Lagen om förvaltning av samfälligheter.

Utdrag från 19§: “Föreningen skall vid förvaltningen tillgodose medlemmarnas gemensamma bästa. Varje medlems enskilda intressen skall även beaktas i skälig omfattning.

En samfällighetsförening som förvaltar en gemensamhetsanläggning skall avsätta medel till en fond för att säkerställa underhåll och förnyelse av gemensamhetsanläggningen, när gemensamhetsanläggningen

   1. är av kommunalteknisk natur eller annars av större värde samt inrättad för småhusfastigheter eller för sådana fastigheter tillsammans med hyresfastigheter eller bostadsrättsfastigheter, eller

   2. tillförsäkrar en tredimensionell fastighet eller ett tredimensionellt fastighetsutrymme sådana rättigheter som avses i 3 kap. 1 a § första stycket 2 fastighetsbildningslagen (1970:988).

I de fall som avses i andra stycket skall föreningens styrelse också upprätta en underhålls- och förnyelseplan. Den skall innehålla de upplysningar som är av betydelse för att fondavsättningarnas storlek skall kunna bedömas. Lag (2003:629).

Slutlig bedömning om krav på underhållsplan

Tvetydigheter i lagar och regler gällande krav på underhållsplanering för bostadsrättsföreningar bör inte utgöra föreningens huvudsakliga skäl att skaffa en skaffa en underhållsplan. Föreningar med en bra underhållsplan i grund uppnår oftast reell fastighetsförvaltning. Underhållsplanen framställer ekonomiska nyckeltal nödvändiga för att vid exempelvis årlig budgetering eller vid flerårsbudgetering kunna skapa rätt avsättningsnivå gällande avsättning av medel till fond för yttre underhåll. Planen framställer även besiktningsutlåtanden efter utförd besiktning, jämte gällande underhållsprogram kopplat till planens ekonomiska nyckeltal, inkluderande enskilda kostnader för underhållsåtgärder i planen, vilka beskriver hur föreningen kan komma att behöva underhålla föreningens fastigheter. Att göra korrekta bedömningar om fastigheters underhållsbehov kräver kunskap, varför bostadsrättsföreningar rekommenderas att skaffa en professionellt utförd underhållsplan.

En bra underhållsplan är utförd av utbildad och sakkunnig expert. Vill ni ställa frågor eller önskar offert för underhållsplan från professionella underhållsplanerare fyll i kontaktformuläret på sidan så återkommer godkända företag till er inom kort. Vi finns rikstäckande, vart du än befinner dig i Sverige.